BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1576/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja  2006r.

 

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym dzialałność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót dodatkowych w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/21/2005 z dnia 22 września 2005 r. - Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkól Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. l. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 66/7, na wykonanie robót dodatkowych polegających na nadbudowie łącznika - siłowni w związku z umową o roboty budowlane WA 3432/21/2005 z dnia 22 września 2005 r.

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 163.584,04 zł brutto (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 04/100).

3. Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Przedsiębiorca Jan Popławski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo ­Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski z siedzibą 61-288 Poznań, os. Czecha 60/7, w ramach umowy nr WA 3432/21/2005 z dnia 22 września 2005 r. realizuje roboty przy Budowie Hali Sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, oś Mie1żyńskiego 5a. W dniu 1.02.2006 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego zaakceptował działania mające na celu powiększenie budowanej hali sportowej o pomieszczenie siłowni. W związku z tym, iż wykonanie robót przy siłowni jest nierozerwalnie połączone z budową całej hali, na podstawie przedmiarów inwestorskich Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski wycenił wykonanie robót przy siłowni.

Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § 1 ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 163 584,04 zł brutto (słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote 04/100).

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-10-17 08:45
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 13:40

« wstecz

Banery