BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1598/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2006r.
 

  

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
 

  

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 775/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,7) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U Nr 217, poz. 1837) ";

 

2) w § 8

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) kierowniku pionu - należy przez to rozumieć Dyrektora, z-cę dyrektora ds. administracyjnych i marketingu, głównego księgowego i kierownika działu pielęgnacyjno-terapeutycznego ",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę w podeszłym wieku, której dobrowolny pobyt stały czy też czasowy w Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Powiatu Poznańskiego ";

 

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

"Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. ";

 

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

"Dyrektor kieruje całokształtem spraw Domu, ustanawia wewnętrzne akty normatywne, inicjuje kierunki rozwoju Domu, dba o właściwe wykorzystanie przyznanych środków finansowych, zaspakajanie potrzeb socjalnych, bytowych i społecznych pracowników i mieszkańców Domu, prawidłowe kształtowanie stosunków międzyludzkich, ochronę środowiska, dyscyplinę, ład i porządek. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Dyrektora PCP R. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają z-ca dyrektora ds. administracyjnych i marketingu, główny księgowy i kierownik działu pielegnacyjno-terapeutycznego oraz w sprawach kadrowych pracownik obsługi recepcji, któremu powierzono prowadzenie spraw pracowniczych. ";

 

5) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. z-cy dyrektora ds. administracyjnych i marketingu:"

 

6) § 24 otrzymuje brzmienie:

"Decyzje personalne dotyczące obsady stanowisk kierowników pionów i innych stanowisk pracy podejmuje Dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy. Kierownicy pionów nadzorują działalność - określoną zgodnie z zasadą ustaloną w § 23 - Domu w kierowanych przez siebie pionach oraz ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe ich funkcjonowanie. ";

 

7) w załącznikach nr 2 i nr 6 użyte w różnych przypadkach słowa" z-ca dyrektora ds. administracyjnych, marketingu i promocji" zastępuje się odpowiednio słowami "z-ca dyrektora ds. administracyjnych i marketingu";

 

8) w załączniku nr 6

a) w tabeli słowa "Cel pracy: prowadzenie działalności Domu w obszarach administracji, marketingu i promocji" zastępuje się słowami "" Cel pracy: prowadzenie działalności Domu w obszarach administracji i marketingu",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Prowadzenie działalności w zakresie marketingu Domu".


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Pani Ewie Dalc.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Członek Zarządu - Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala regulamin organizacyjny jednostek organizacyjnych powiatu.

Niniejsza nowelizacja zmienia dotychczasowy regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przyjęty uchwałą Nr 775/2004 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 listopada 2004 r. Regulamin jest dostosowany do zmiany profilu placówki z dotychczasowej przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych na dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, jak również uwzględnia zmiany w organizacji placówki związane głównie ze zmianą nazw komórek i pionów organizacyjnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-10 09:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-15 14:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9593
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21