BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 Uchwała Nr 1641/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 3 lipca 2006r.
 
w sprawie:
pokrycia części kosztów przygotowania opracowania dotyczącego historii oświaty terenów powiatu poznańskiego dla miejscowości: Wiry, Luboń i Żabikowo
Uchwała Nr 1642/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r. 

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych znajdujących się na terenach nieruchomości mieszkańców gmin powiatu poznańskiego.
2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-07-20 13:13
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-23 09:53
Uchwała Nr 1643/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów przejazdu Zespołu Folklorystycznego „Lusowiacy” na Festiwal Folklorystyczny „Lato nad Świną” w Świnoujściu.
Uchwała Nr 1644/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z. w likwidacji za okres od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Uchwała Nr 1645/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006 r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008”.
Uchwała Nr 1646/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca  2006r.

prawie: zmiany uchwały nr 1447/06 z dnia 20 marca 2006 roku dotyczącej pokrycia kosztów udziału uczniów z terenu powiatu poznańskiego w ramach polsko - niemieckiego projektu młodzieżowego „Mundial 2006”.
Uchwała Nr 1647/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.

 w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu AGD i RTV dla potrzeb Powiatu Poznańskiego (SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach). 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-07-19 12:17
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-10 10:03
Uchwała Nr 1648/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca  2006r. 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Obiegu Kluczy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-07-19 08:49
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-10 10:15
Uchwała Nr 1649/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.
 
w sprawie:
 wyrażenia zgody i upoważnienia Pana Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego i zawarcia umowy najmu na samochody osobowe dla ZDP na rok 2006 i 2007
Uchwała Nr 1650/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zmianę umowy o roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy W A 3432/42/2005 z dnia 22 grudnia 2006 r. zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO- BUD Haniewicz Magdalena w część dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na wykonaniu szybu windowego i dostawie oraz zamontowaniu dźwigu osobowego.
­­Uchwała Nr 1651/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 300 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez dofinansowanie organizacji rajdu dla dzieci i młodzieży ścieżką dydaktyczną „Śladami przyrody i historii”.
Uchwała Nr 1652/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.
 
w sprawie:
zmiany uchwały nr 1355/06 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2006 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
Uchwała Nr 1653/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zamieszczenie publikacji artykułu w Oficjalnym Katalogu Finalistów Konkursu Modernizacja Roku 2005 – „ROMDOM”.
Uchwała Nr 1654/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie remontu ogrodzenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 1656/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 lipca 2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania samochodu CHEVROLET LACETTI KOMBI zakupionego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zakupionego przez powiat poznański.

Banery