BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ważne informacje dla klientów
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Poznaniu związane z epidemią COVID-19

Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020.878 z późn. zm.) w dniu 25 maja 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu przywrócił bezpośrednią obsługę interesantów.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Obsługa odbywa się z zachowaniem zaleceń sanitarnych
.

KOMUNIKAT

W sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

1. Orzeczenia, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe:

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Z uwagi na epidemię COVID-19 informujemy, że posiedzenia składów orzekających odbywają się do odwołania bez udziału osoby orzekanej (w trybie zaocznym).

W związku z powyższym:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności - z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną,
 • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień z załączoną dokumentacją medyczną,
 • odwołanie od wydanego orzeczenia,
 • korespondencję dot. prowadzonych spraw,

należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

UWAGA!

Wniosek o wydanie karty parkingowej oraz/lub wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć po uprawomocnieniu się wydanego orzeczenia.

W związku z zaleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., w nawiązaniu do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu będzie:

 • przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu,
 • wysyłał karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego.
 1. W przypadku legitymacji osoby niepełnosprawnej do kompletnie uzupełnionego wniosku należy dołączyć:
 1. W przypadku wniosku o wydanie karty parkingowej wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3, (w okresie trwania stanu epidemii bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Zespołu).

            Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :

 • zdjęcie o wymiarach 35x45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji: Załącznik - treść oświadczenia
 • potwierdzenie dokonania opłaty za kartę parkingową w wysokości 21 zł. na wskazane konto:
  31 1030 1247 0000 0000 3491 6002 (tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej).
  Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • zgodę na przesłanie karty parkingowej pocztą: Załącznik - treść zgody

W sytuacji wydania kolejnej karty parkingowej poprzednią należy zwrócić do tut. Zespołu po otrzymaniu nowej.

W przypadku trudności lub wątpliwości związanych z wypełnianiem ww. wniosków zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 61 8410-704, 61 8410-705, 61 8410-706 lub e-mail orzekanie@powiat.poznan.pl, aby uniknąć konieczności dodatkowej procedury uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-04-23 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 10:06

KARTY USŁUG
POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSKI DO POBRANIA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POZNANIU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ulicy Słowackiego 8, 60-823 Poznań oraz  Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 511 ze zm.)

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzenna Perkowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 10:14
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:20

Wizytówka

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - fotokod

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 106300
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-02 12:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-25 16:13