BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG
POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSKI DO POBRANIA


Zasady wizyty w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 1. klienci obsługiwani są po pobraniu biletu z systemu kolejkowego, część wizyt dotyczących składania wniosku podlega rezerwacji internetowej;
 2. klienci bez biletu nie są obsługiwani (informacja oraz wydawanie druków nie wymaga pobrania biletu);
 3. bilety na załatwienie sprawy w danym dniu bez wcześniejszej rezerwacji internetowej wydawane są w ograniczonej ilości;
 4. po wyczerpaniu dziennego limitu biletów bez wcześniejszej rezerwacji internetowej system kolejkowy wydaje wyłącznie bilety klientom posiadającym rezerwację internetową (ostatni klient posiadający bilet zostaje przyjęty 10 minut przed zakończeniem obsługi klienta);
 5. każdy bilet z systemu kolejkowego jest wzywany do obsługi trzy razy, jeżeli klient nie podejdzie do stanowiska obsługi, pobrany bilet zostaje anulowany, a w celu realizacji wizyty należy pobrać nowy bilet.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Generowicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-02-06 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 16:08

UWAGA!!!

NA STANOWISKACH OBSŁUGI DOKUMENTACJA JEST SKANOWANA.
W CELU PRZYSPIESZENIA OBSŁUGI, SZANUJĄC PAŃSTWA CZAS, PROSIMY O DOSTARCZANIE PRZYGOTOWANEJ DOKUMENTACJI.

Składane dokumenty powinny być:

 • pozbawione zszywek i wyjęte z foliowych koszulek, segregatorów, kopert, itp.
 • wypełnione w każdym punkcie i podpisane,
 • dokumenty medyczne /za wyjątkiem kartotek/ ułożone chronologicznie od najświeższych do najstarszych.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-12-30 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 15:57

Komunikat w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Przepisy obowiązujące do 30.06.2023 roku:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2095) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych
w następujący sposób:

1. Orzeczenia, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60. dnia
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe:

a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60. dnia
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przepisy obowiązujące od 06.08.2023 roku:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852): „orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15 h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia
 o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy  dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U.2022 r. poz. 988, z póź.zm), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż
do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
.

Karty parkingowe [dla placówek], o których mowa w  art. 8 ust. 5 ustawy  dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U.2022 r. poz. 988, z póź.zm), których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

Powyższe przepisy wchodzą w życie  po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ww ustawy, tj. w dniu 6 sierpnia 2023 r.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-05-10 10:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 16:14

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POZNANIU

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ulicy Słowackiego 8, 60-823 Poznań oraz  Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzenna Perkowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 10:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-30 13:35

Wizytówka

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - fotokod

drukuj całą stronę

Banery