BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

KARTY USŁUG
POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSKI DO POBRANIA


Zasady wizyty w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 1. klienci obsługiwani są po pobraniu biletu z systemu kolejkowego, część wizyt dotyczących składania wniosku podlega rezerwacji internetowej;
 2. klienci bez biletu nie są obsługiwani (informacja oraz wydawanie druków nie wymaga pobrania biletu);
 3. bilety na załatwienie sprawy w danym dniu bez wcześniejszej rezerwacji internetowej wydawane są w ograniczonej ilości;
 4. po wyczerpaniu dziennego limitu biletów bez wcześniejszej rezerwacji internetowej system kolejkowy wydaje wyłącznie bilety klientom posiadającym rezerwację internetową (ostatni klient posiadający bilet zostaje przyjęty 10 minut przed zakończeniem obsługi klienta);
 5. każdy bilet z systemu kolejkowego jest wzywany do obsługi trzy razy, jeżeli klient nie podejdzie do stanowiska obsługi, pobrany bilet zostaje anulowany, a w celu realizacji wizyty należy pobrać nowy bilet.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Generowicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-02-06 12:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 16:08

UWAGA!!!

NA STANOWISKACH OBSŁUGI DOKUMENTACJA JEST SKANOWANA.
W CELU PRZYSPIESZENIA OBSŁUGI, SZANUJĄC PAŃSTWA CZAS, PROSIMY O DOSTARCZANIE PRZYGOTOWANEJ DOKUMENTACJI.

Składane dokumenty powinny być:

 • pozbawione zszywek i wyjęte z foliowych koszulek, segregatorów, kopert, itp.
 • wypełnione w każdym punkcie i podpisane,
 • dokumenty medyczne /za wyjątkiem kartotek/ ułożone chronologicznie od najświeższych do najstarszych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-12-30 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 09:24

Komunikat w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Przepisy obowiązujące od 30.12.2023 roku:

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) informujemy, iż:

1.   Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem:
9 marca  2020 r. - 29 września 2024 r. - zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r. – jednak nie dłużej 
niż do dnia wydania nowego ostatecznego* orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

2.   Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt 1, zachowują ważność do dnia: 30 września 2024 r. - jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego* orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

*     Zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek
o ponowne rozpatrzenie s
prawy, są ostateczne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Generowicz
 • opublikował: Iwona Radziszewska
  data publikacji: 2023-12-27 13:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 09:23

Komunikat w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Poznaniu informuje, że w związku z odwołaniem w dniu 01.07.2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego wnioski o wydanie karty parkingowej składane od dnia 02.10.2023 r. należy podpisać w obecności przewodniczącego zespołu lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu. Podpis pod wnioskiem składa wnioskodawca albo rodzic, opiekun lub kurator osoby uprawnionej. Jednocześnie ustaje możliwość rozpatrywania wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego oraz odesłania wydanych kart parkingowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Generowicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-09-29 11:41
 • zmodyfikował: Iwona Radziszewska
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-27 14:10

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych jest:
  a) Starosta Poznański z siedzibą przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl
  b)  Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którego siedziba mieści się przy
  ul. Słowackiego 8, 60-822 Poznań, e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl
 2. Wyznaczono wspólnego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. c i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
  i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  c) usunięcia danych, gdy:
       - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
       - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) ograniczenia przetwarzania, gdy:
      - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
      - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
      -  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
  w tym profilowaniu.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marzena Perkowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-02-27 08:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 09:20

Banery