BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1618/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2006r. 

 

w sprawie: rozwiązania umowy o pracę z Panią ……………* - Dyrektorem Domu Dziecka w Kórniku - Bninie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się umowę o pracę z Panią …………….* - Dyrektorem Domu Dziecka w Kórniku- Bninie bez wypowiedzenia.

§ 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest pismo rozwiązujące umowę o pracę, które nie podlega ujawnieniu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 200l r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zmianami).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych oraz Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-29 13:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:04

« wstecz

Banery