BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1805/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 września 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Wojciechem Jasickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Projektowe z siedzibą 62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 14D/145, na opracowanie projektu wewnętrznego sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Wojciechem Jasickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Projektowe Wojciech Jasicki z siedzibą 62-028 Koziegłowy, Os. Leśne 14D/145, na opracowanie projektu wewnętrznego sieci wodociągowej na terenie Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

2. Koszt wykonania usługi ustala się w wysokości 2.440,00 zł brutto (słownie złotych: dwa tysiąc czterysta czterdzieści złotych 00/100).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W trakcie prac związanych z Termomodemizacją Obiektów Użyteczności Publicznej Powiatu Poznańskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, przy wykonywaniu wymiany sieci cieplnej, stwierdzono równoległe prowadzenie rur zimnej wody. W wyniku likwidacji kanału betonowego i wymiany rur sieci cieplnej, instalacja zimnej wody pozostaje bez osłony i jest posadowiony na zbyt małej głębokości. W związku na prowadzone obecnie prace, wskazane jest, aby dokonać wymiany instalacji zimnej wody. W tym celu należ sporządzić projekt wykonawczy. Ofertę na prace projektowe złożyła firma Usługi Projektowe Wojciech Jasicki. Z uwagi na fakt, iż firma ta już wykonywała projekty na innych obiektach, prace wykonała szybko i solidnie, dlatego zasadnym jest zlecenie w/w prac tej firmie. Wartość opracowanie wyniesie 2.440,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100). Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-16 10:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-30 14:10

Banery