BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1823/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 września 2006r.

w sprawie: 1.Ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb Swarzędz, arkusz mapy 10, działka 878/4 o powierzchni 0,0580 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/001774l8/5. 2.Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1,2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/378/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. Zarząd uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się ogłosić I przetarg pisemny nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb Swarzędz, arkusz mapy 10, działka 878/4 o powierzchni 0,0580 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00 177418/5.

§ 2.1. Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadza się w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 604.611,00 zł netto (słownie złotych: sześćset cztery tysiące sześćset jedenaście złotych).3. Na podstawie art. 43 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości, o której mowa ust. 1 Uchwały jest zwolniona od podatki od towarów i usług.

 

§ 3.Przetarg na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1 odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4.W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa § 1 Uchwały, powołuje się Komisję Przetargową  w  celu wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

1. Tomasz Łubiński - Przewodniczący Komisji;

2. przedstawiciel Wydziału Finansów,

3. przedstawiciel Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

4. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i RemontóW

5. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów

 

§ 5. Regulamin przetargu, w którym w szczególności został określony zakres zadań Komisji Przetargowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego działając na podstawie upoważnienia Rady Powiatu Poznańskiego /Uchwała Nr XLI 1/378/11/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb Swarzędz, arkusz mapy 10, działka 878/4 o powierzchni 0,0580 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/00177418/5.

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była na cele oświatowe. W budynku posadowionym na w/w nieruchomości znajdował się Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Swarzędzu. W wyniku wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkoły nieruchomość stała się zbędna dla celów oświatowych. Jednocześnie nie przewiduje się jej wykorzystania na inne cele statutowe.

Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wzięta pod uwagę zaproponowana przez oferenta cena zakupu nieruchomości. Przy czym cena musi być wyższa od ceny wywołania wynoszącej 604.611,00 zł (słownie: sześćset cztery tysiące sześćset jedenaście złotych). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości, o której mowa ust. 1 Uchwały jest zwolniona od podatku od towarów i usług. 

Do Uchwały dołączono:

a. projekt ogłoszenia w sprawie przedmiotowego przetargu. Ogłoszenie o przetargu zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) powinno zostać zamieszczone, na co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminie przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej - załącznik nr 1,

b. regulamin przetargu - załącznik nr 2.

 Wicestarosta – Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-10 12:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-27 09:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8150
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-27 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23