BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1853/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006r.

 

w sprawie: zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Suchy Las

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Suchy Las. Opinia stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

­Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Gmina Suchy Las złożyła w tut. Starostwie projekt Programu ochrony środowiska.. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy powiatu opiniuje projekty gminnych programów ochrony środowiska.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-17 11:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-28 09:24

« wstecz

Banery