BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

­UCHWAŁA Nr 1856/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006 r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

§ 1. Ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:
1) Aleksandra Waszak;

2) Anna Matuszak;

3) Adam Habryło;

4) Michał Mieloch;

5) Agnieszka Kominek.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-24 09:03
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:02

« wstecz

Banery