BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1864/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia przyznanych nagród dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz.1592) oraz uchwały XLI/369/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz uchwały Nr 1827/06 z dnia 25 września 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagród finansowych dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się podział środków dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Podział środków zawiera zestawienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdzone zestawienie, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi podstawę do wypłacenia nagród.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Korzystając z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym Zarząd Powiatu Poznańskiego powołał w drodze uchwały komisję konkursową ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagród finansowych dla sportowców za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Zgodnie z § 10 ust. 1 „Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej” zestawienie przyznanych nagród dołącza się do protokołu z prac komisji podpisanych przez wszystkich i przedstawia Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia w formie uchwały.

Zatwierdzone przez Zarząd Powiatu zestawienia podziału będą stanowiły podstawę do wypłacenia nagród.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-10-25 13:46
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-22 14:32

« wstecz

Banery