BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 1859/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez organizację wspólnego stoiska Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i powiatu poznańskiego na Międzynarodowym Salonie Turystycznym Tour Salon 2006, w dniach 25-28 października 2006r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.0l nr 142 poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznań­skiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez organizację wspólnego stoiska Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i powiatu poznańskiego na Międzyna­rodowym Salonie Turystycznym Tour Salon 2006, w dniach 25-28 października 2006r.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W dniach 25-28 października 2006 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w ramach Międzynarodowego Salonu Turystycznego Tour Salon 2006, zapre­zentowana zostanie oferta powiatu poznańskiego w zakresie turystyki i inwestycji.

Tour Salon to największe targi turystyczne w Polsce, ze względu na właściwą struktu­rę zwiedzających, gwarantują powiatowi poznańskiemu dotarcie do licznej grupy potencjal­nych odbiorców. Tradycyjnie nastąpi podział na Dni Branżowe, przeznaczone tylko dla profe­sjonalnej publiczności oraz dni skierowane do szerokiej publiczności. Powiat pragnie wspie­rać działania podejmowane w celu propagowania aktywnego trybu życia i wypoczynku. Targi będą wspaniałą okazją do zaprezentowania Bazy Noclegowej Powiatu Poznańskiego i walo­rów turystycznych. Będzie to odpowiedź na liczne zapytania o miejsca noclegowe w aglome­racji poznańskiej. Ciekawa forma wystawy i atrakcyjna oferta promocyjna gwarantują osią­gnięcie zamierzonego celu. W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Jan Grabkowski

Starosta Poznański

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-27 09:36
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:13

« wstecz

Banery