BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

 

UCHWAŁA Nr 1858/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 9 października 2006r.

 

 

w sprawie: pokrycia kosztów organizacji pobytu delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 w związku z art.4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1 1.. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji pobytu delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

2. Pobyt delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym odbędzie się w dniach 15 - 18 października 2006 r.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy Zagranicą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


 

Uzasadnienie:

Od 2000 roku Powiat Poznański prowadzi szeroką współpracę z Regionem Hanower, czego odzwierciedleniem są realizowane projekty, m.in. z zakresu tematyki dotyczącej ochrony środowiska oraz wymiany urzędników, w ramach Programu Leonardo Da Vinci.

W celu umocnienia współpracy, Powiat Poznański gościć będzie prezydenta Regionu Hanower, dr Michaela Arndta. Prezydent w tym roku kończy kadencję, co stanowi doskonałą okazję
do podziękowania za dotychczasową współpracę.

Prezydentowi towarzyszyć będą współpracownicy, odpowiedzialni m.in. za ochronę środowiska w Regionie Hanower. Pobyt delegacji niemieckiej w Powiecie Poznańskim ma na celu uzgodnienia kierunków dalszej współpracy z partnerskim samorządem.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-27 09:46
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:06

« wstecz

Banery