BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

 

 

UCHWAŁA Nr 1860/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 2 października 2006 r.

 

 

w sprawie: pokrycia kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 w związku z art.4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 L, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na pokrycie kosztów organizacji stażu niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

2. Pobyt delegacji niemieckiej w Starostwie Powiatowym odbędzie się w dniach od 15 października do 11 listopada 2006 r.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750, rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału ds. Tworzenia i Realizacji Projektów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc


 

Uzasadnienie:

Wizyta niemieckich urzędników w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbywa się w ramach kolejnej edycji programu Leonardo Da Vinci. Podczas I edycji, w 2005 roku, pracownicy Starostwa Powiatowego odbywali staże w Urzędzie Hanowerskim, gdzie zapoznawali się z zadaniami z różnych wydziałów i podnosili swoje umiejętności językowe.

W połowie października 2006 roku, Powiat Poznański będzie gościł dwóch stażystów z Regionu Hanower. Beneficjenci programu odbywać będą 4-tygodniowe staże w Starostwie Powiatowym, podczas których zapoznają się z pracą wybranych wydziałów m.in. w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego oraz  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizowany projekt jest odzwierciedleniem szerokiej współpracy, jaką Powiat Poznański prowadzi od 2000 roku z partnerskim samorządem Regionu Hanower.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-27 11:52
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-28 13:17

« wstecz

Banery