BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1836/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z dnia 27 września 2006r.


w sprawie: zawarcia aneksu do umowy WA  3432/26/05 z dnia 22 września 2005 r. podpisanej z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Haniewicz Magdalena z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, której przedmiotem jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - Dom Dziecka w Kórniku - Bninie, ul. Błażejewska 63.


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.l999r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu do umowy W A 3432/26/05 z dnia 22 września 2005 r. podpisanej z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Haniewicz Magdalena z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, której przedmiotem jest Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - Dom Dziecka w Kórniku - Bninie, ul. Błażejewska 63.
2. Przedmiotem aneksu do umowy, o którym mowa ust l Uchwały jest zmiana zakresu robót w części dotyczącej ilości stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany w budynkach Domu Dziecka w Kórniku - Bninie, ul. Błażejewska 63.
3. W związku z ust 2 Uchwały wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o kwotę 35.079,63 zł brutto i wynosi 757.159,34 zł brutto (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 34/100) .
4. Aneks do umowy, został zawarty na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc


Uzasadnienie:
W trakcie pozyskiwania środków na wykonanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego w budynkach Domu Dziecka w Kórniku - Bninie położonych w Bninie przy ul. Błażejewskiej 63 została przez trwałego zarządcę wymieniona częściowo stolarka okienna i drzwiowa.
W związku z powyższym zakres robót przyjęty pierwotnie do umowy WA 3432/26/05 z dnia 22 września 2005 r. zawartej z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Haniewicz Magdalena z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, musiał uleć zmniejszeniu. Tym samym zasadnym jest sporządzenie aneksu do w/w umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o kwotę 35.079,63 zł brutto.
Aneks do umowy, został zawarty na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).
 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-08-13 12:18
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-19 10:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4365
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-27 08:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35