BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1835/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2006r.


w sprawie: 1. wyrażenie zgody Przedsiębiorcy Produkcyjno Usługowemu i Handlowemu "Agrobex" sp. z o. o. z siedzibą 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7 na wykonanie prac zamiennych w miejsce robót podstawowych określonych w umowie W A 3432/29/2005 z dnia 17 października 2005 r. oraz zmianę terminu zakończenia robót.
2. umowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o roboty budowlane w ramach zamówienia dodatkowego do umowy W A 3432/29/2005 z dnia 17 października 2005 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym i Handlowym "Agrobex" sp. z o.o.  z siedzibą  60-845  Poznań, ul. Kochanowskiego 7.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 L, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.0L1999r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.)Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. l. Wyraża się zgodę Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowemu i Handlowemu "Agrobex" sp. z O. O. z siedzibą 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7 na wykonanie prac zamiennych w miejsce. robót podstawowych określonych w umowie W A 3432/29/2005 z dnia 17 października 2005 L
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2006 r.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane w ramach zamówienia dodatkowego do umowy W A 3432/29/2005 z dnia 17 października 2005 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowym i Handlowym "Agrobex" sp. z O. o. z siedzibą 60-845 Poznań, ul. Kochanowskiego 7.
2. Wykonawca, o którym mowa ust l Uchwały otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 110.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy) w tym obowiązujący podatek VAT.
3. Umowa, o której mowa w ust l Uchwały została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta -  Jan Grabkowski
Wicestarosta -  Tomasz Lubiński
Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc


Uzasadnienie:

W ramach umowy o roboty budowlane WA 3432/29/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego - Zespół Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotuiska 24 wraz z filią przy Rubież 20 w Poznaniu" w części dotyczącej obiektu administracyjnego (zabytkowego pałacu) koniecznym jest zmiana technologii robót termomodernizacyjnych. Powyższe wynika z wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W zakresie prac mieści się zmiana technologii ocieplenia ścian zewnętrznych z zachowaniem istniejących detali architektonicznych. W związku z powyższy wykonanie umowy nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2006 r.
Powyższa zmiana przedmiotu umowy w ramach robót podstawowych stwarza konieczność wykonania robót dodatkowych. Koszt wykonania robót dodatkowych wynosi 110.000 zł brutto. Wykonanie powyższych robót nastąpi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ).


Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-08-13 12:57
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-19 10:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4990
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-27 08:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-02 11:33