BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1872/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 października 2006r.

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 dla obrębu miasto Mosina w gminie Mosina, województwo wielkopolskie.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm: - Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558,  Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055)  oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z pracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systenie GEO-INFO 2000 dla obrębu miasto Mosina w gminie Mosina, województwo wielkopolskie.

 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Józef Karcz - przewodniczący komisji

2) Sylwia Jahns - członek komisji

3) Anna Matuszak - członek komisji

4) Anna Wojtkowiak - członek komisji

 

Do zadań komisji należy:

- dokonanie otwarcia ofert,

- ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom,

- poprawa w tekście ofert oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,

- wnioskowanie do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą,

- wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach określonych ustawą,

- ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,

- propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pisemnie uzasadnionych, indywidualnych ocen ofert, dokonanych przez członków komisji wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Miasto Mosina posiada mapę numeryczną w zakresie treści ewidencyjnej tj. granic działek, budynków i użytków. Niezbędne jest uzupełnienie tej treści o uzbrojenie terenu.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-02 09:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6864
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 08:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35