BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1891/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 października 2006r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukarek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (z możliwością składania ofert częściowych - maksymalnie 2 części). 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z zm: - Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 21 ust.! Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę wielkoformatowego, kolorowego, cyfrowego urządzenia do kopiowania, drukowania i skanowania oraz drukarek do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (z możliwością składania ofert częściowych - maksymalnie 2 części).

 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały (dostawa urządzeń wymienionych w § 1 płatna będzie z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Włodzimierz Mączyński - przewodniczący komisji

2) Anna Matuszak - członek komisji

3) Marcin Pa1czewski -członek komisji

4) Tomasz Redelbach - członek komisji

5) Anna Wojtkowiak - członek komisji

Do zadań komisji należy:
- dokonanie otwarcia ofert,
- ocena spełnienia warunków stawianych wykonawcom,
- poprawa w tekście ofert oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
- wnioskowanie do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców w przypadkach określonych ustawą,
- wnioskowanie do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach określonych ustawą,
- ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,
- propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie pisemnie uzasadnionych, indywidualnych ocen ofert, dokonanych przez członków komisji wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Obecnie eksploatowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej urządzenie wielkoformatowe zostało zakupione w l997r. przez Wojewódzkie Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie w roku 1999 przekazane do PODGiK - Poznań. Wykorzystywane w pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej urządzenie jest przestarzałe, a częste jego naprawy generują duże koszty. Dlatego też ze względów ekonomicznych, a także na nowe rozwiązania technologiczne przedmiotowego sprzętu celowy jest zakup nowego urządzenia wielkoformatowego. Ze względu na częste awarie drukarek komputerowych i znaczny koszt ich napraw celowy jest także zakup kilku drukarek laserowych.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-03 12:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 08:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10475
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-04 09:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-02 12:35