BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1900/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 października 2006r.

 

w sprawie: umorzenia Firmie WODROL POZNAŃ S.A. z siedzibą w Jasinie przy ul. Bocznej 4, zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 16.125,30 zł wraz z odsetkami do dnia umorzenia.

 

Na podstawie § 3 ust1 pkt 4 oraz § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.06.2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy­ Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 117, poz. 791) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Umarza się Firmie WODROL POZNAŃ S.A. z siedzibą w Jasinie przy ul. Bocznej 4, zaległości w kwocie 16.125,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami do dnia umorzenia, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Jasinie, gmina Swarzędz, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Jasin, arkusz mapy 1, działka nr 2302 o powierzchni 21.850 m².

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Firma WODROL POZNAŃ S.A.. z siedzibą w Jasinie przy ul. Bocznej 4 zalega z opłatą z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jasinie, arkusz mapy 1, działka nr 2302 na łączną kwotę 16.125,30 zł tj. za rok 2001, 2002, 2003 każdorazowo w wysokości 5.375,10 zł należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi w sposób następujący:
-   od kwoty 5.375,10 od dnia 01.04.2001 do dnia umorzenia,
-   od kwoty 5.375,10 od dnia 01.04.2002 do dnia umorzenia,
-   od kwoty 5.375,10 od dnia 01.04.2003 do dnia umorzenia,

Komornik Sądowy Rewiru XV przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu postanowieniem z dnia 06.10.2006 w sprawie wniosku wierzyciela Skarbu Państwa - Starosty Poznańskiego przeciwko WODROL POZNAŃ S.A. sygn. akt. XV KM. 1458/06 umorzył postępowanie. Egzekucja okazała się bezskuteczna z uwagi na nie prowadzenie przez WODROL POZNAŃ S.A. działalności statutowej i nie osiąganie jakichkolwiek dochodów, jak również nie posiada żadnego majątku, który przedstawiałby wartość egzekucyjną; prawo użytkowania wieczystego zbył w 2003 roku. Należność wraz z odsetkami nie przekracza dwudziestokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, do której to wysokości umorzenie należności Skarbu Państwa leży w kompetencji Zarządu Powiatu. Podjęcie niniejszej Uchwały jest zatem uzasadnione.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-03 11:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 09:22

Banery