BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1899/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 października 2006r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Państwowym pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "POZPROJEKT" z siedzibą w 61-851 Poznaniu przy ulicy Zielonej 8 na sporządzenie inwentaryzacji budynków NZOZ Szpitala w Puszczykowie, nieujętych w umowie WA 3436/14/06 z dnia 25 maja 2006 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Państwowym pod firmą Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "POZPROJEKT" z siedzibą w 61-851 Poznaniu przy ulicy Zielonej 8 na sporządzenie inwentaryzacji budynków NZOZ Szpitala w Puszczykowie, nieujętych w umowie WA 3436/14/06 z dnia 25 maja 2006 r.

2. Koszt wykonania usługi ustala się w wysokości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/1 00).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W II kwartale br. zlecono, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonanie inwentaryzacji obiektów należących do Szpitala w Puszczykowie. W materiałach stanowiących podstawę do realizacji zadania, jako wielkość charakterystyczną podano szacunkowe powierzchnie użytkowe, przeznaczone do inwentaryzacji, na podstawie wielkości podanych w załączniku do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2005. Budynek główny wraz z budynkami towarzyszącymi wynosi 15.51.3,00 m2. Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych i podliczeniu powierzchni użytkowej okazało się, że rzeczywiste powierzchnie użytkowe obiektów są zdecydowanie większe i wynoszą 22.004,78 m2. Różnica wynosi: 6.491,78 m2.

Firma POZPROJEKT zwróciła się o zlecenie na wykonanie inwentaryzacji na dodatkowej powierzchni. Mając na uwadze wielkość wykonanego zlecenia i dalszą współpracę firma POZPROJEKT wyraziła zgodę na kwotę 20.000,00 zł brutto za wykonanie inwentaryzacji na powierzchni 6.491,78 m2.

Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta
Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-24 12:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-04 09:20

Banery