BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1948/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 1908/2006 Zarządu powiatu Poznańskiego z dnia 31 października 2006r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego".

 

Na podstawie: § 2 i § 4 uchwały nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna zmienionej uchwałą nr XL/36l/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w związku z § 1 ust. 3 i § 2 uchwały nr XL VI/416/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność powiatu poznańskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr 1908/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 października 2006 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" o kwotę 6.952.000 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 6.952 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika wkładem nie pieniężnym o wartości 6.952.000 zł, na który składa się nieruchomość gruntowa położona w Puszczykowie, oznaczona w ewidencji gruntów: obręb Niwka, arkusz mapy 8, działki nr 878 i 877 zapisana w księdze wieczystej KW nr PO2P/002ll74l/9, zabudowana budynkiem domu pracowniczego (budynku mieszkalno-hotelowego). "

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Ewie Dalc.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma na celu sprostowanie pomyłki, która została dokonana w treści nowelizowanej uchwały. Zarząd Powiatu Poznańskiego działając na podstawie upoważnień zawartych w uchwałach wymienionych w podstawie prawnej podjął uchwałę Nr 1908/2006 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" Szpital w Puszczykowie im. pro! Stefana Tytusa Dąbrowskiego". W przedmiotowej uchwale został podniesiony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.953.000 zł, co stanowiło oczywistą pomyłkę. W sporządzonych na zlecenie Zarządu Powiatu dwóch operatach szacunkowych dwaj niezależni od siebie rzeczoznawcy majątkowi określili wartość przedmiotu aportu na kwotę odpowiednio 6.108.129 zł oraz 6.952.334 zł. Jako podstawę ustalenia wartości aportu Zarząd Powiatu przyjął wyższą wartość. Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 umowy spółki wartość jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki wynosi 1.000 zł. Udziały w spółce są niepodzielne. Tym samym konieczne jest zaokrąglenie wartości wnoszonego aportu oraz wartości objętych w zamian udziałów do kwoty stanowiącej wielokrotność wartości jednego udziału poprzez pominięcie nadwyżki wartości ponad tę wielokrotność, tj. do kwoty 6.952.000 zł. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Członek zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-12-21 14:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 11:54

« wstecz

Banery