BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 61/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2006r.

 

w sprawie: zawarcia umów z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań" Termomodernizacja budynków Powiatu Poznańskiego" w ramach zamówienia dodatkowego i uzupełniającego do umowy WA 3432/33/05 z dnia 23 września 2005 r.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59 poz. 1254), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań "Termomodernizacja budynków Powiatu Poznańskiego" w ramach zamówienia dodatkowego i uzupełniającego do umowy WA 3432/33/05 z dnia 23 września 2005 r.

2. Przedsiębiorca z tytułu wykonania robót, o których mowa w § l ust l Uchwały otrzyma n/w wynagrodzenie:

a) roboty dodatkowe w wysokości: 750,08 zł brutto (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt złotych 08/100),

b) roboty uzupełniające w wysokości: 930,33 zł brutto (słownie złotych: dziewięćset trzydzieści złotych 33/1 00).

 

3. Umowa o roboty dodatkowe zostanie zawarta zgodnie z art. 67 ust l pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

 

4. Umowa o roboty uzupełniające zostanie zawarta zgodnie z art. 67 ust l pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).


§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W ramach "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego trwają obecnie prace uzupełniające i dodatkowe w n/w obiektach:

a) roboty uzupełniające:

- Zespół Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 wraz z filią ul. Rubież 20, Poznań na kwotę 80.053,81 zł,

- Dom Dziecka Kórnik Bnin, ul, Błażejewska 63 na kwotę 70.000,00 zł

Wartość robót ogółem to 150.053,81 zł

b) roboty dodatkowe:

- Zespół Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 wraz z filią ul. Rubież 20, Poznań na kwotę 110.000,00 zł,

- Zespół Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 na kwotę 10.980,00 zł,

Wartość robót ogółem to 120.980,00 zł.

W/w prace wymagają nadzorów inwestorskich. Do tej pory wykonywała je firma "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, dlatego zasadnym jest, aby dalsze prace były nadzorowaną przez tego samego przedsiębiorcę i w tej samej wysokości, czyli 0,62% wartości nadzorowanych robót.

Termin pełnienia nadzoru: czas realizacji inwestycji.

Wartość robót brutto wyniesie:

a) roboty uzupełniające  930,33 zł brutto,

b) roboty dodatkowe      750,08 zł brutto.

Kwota ta została zabezpieczona w dziale 750170005/6050.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-08 14:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 13:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10202
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-19 13:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40