BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 30/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 listopada 2006r.

 

w sprawie:  zatwierdzenia  wyników  postępowania  o  udzielenie  zamówienia na wykonanie prac remontowych polegających na przełożeniu ocieplenia w stropie ostatniej kondygnacji w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia ,5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Zatwierdzić wybór P.P.H.U. Szymanowski Juliusz z siedzibą w Owińskach ul. Poznańska 8, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych polegających na przełożeniu ocieplenia w stropie ostatniej kondygnacji w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaoferowało realizację zadania za cenę brutto 77.249,39 zł.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych polegających na przełożeniu ocieplenia w stropie ostatniej kondygnacji w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach złożono 2 oferty:

 

 Nr oferty

 

Nazwa

 

Cena brutto

 

1.

 

EURO BUD

 

77.441,36

 

2.

 

P.P.H.U. Szymanowski Juliusz

 

77.249,39

 

 

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny. Oferent przyjął błędna stawkę VAT 7 % . Przedmiotem zamówienia jest budynek główny - pełniący funkcje dydaktyczne, który jako obiekt szkolny jest objęty 22 % podatkiem VAT.

 

Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 2.

 

Przewodniczący komisji przetargowej

Aleksandra Waszak

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 10:41
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 13:12

Banery