BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

­UCHWAŁA Nr 24/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2006r.

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wokół Starostwa wraz z wykonaniem projektu aranżacji zieleni wewnątrz urzędu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:


§ 1.  Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu zagospodarowania zielenią wokół Starostwa wraz z wykonaniem projektu aranżacji zieleni wewnątrz urzędu.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Maria Lipska;

3) Renata Ciurlik;

4) Judyta Hess;

5) Joanna Rządkowska.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Janusz Napierała

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-08 12:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-11 12:48

Banery