BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 70/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2006r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 )Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie art. 93 ust l pkt l ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Janusz Napierała

 

Uzasadnienie:

W zakresie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania, na podstawie art. 93 ust l pkt l ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aleksandra Waszak

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-01-30 13:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-19 09:17

« wstecz

Banery