BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa najmniejszą lokalną wspólnotę samorządową. 

Organami gminy są rada gminy, będąca organem stanowiącym oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) - organ wykonawczy. 

Do zadań własnych gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, dążące do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ustawodawca do zadań własnych zaliczył m.in. sprawy z zakresu:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ponadto ustawa może nakładać na gminę obowiązek realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  data wytworzenia: 2007-12-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-12-12 12:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-01 11:50

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10228
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2013-02-01 11:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 16:43