BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 346) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 180), Starostwo Powiatowe w Poznaniu umożliwia doręczanie pism i dokumentów drogą elektroniczną:

I. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

 • adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP - /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

 • doręczenie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Poznaniu na platformie ePUAP zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy, które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’.

 • Jeżeli Urząd nie ma konkretnej usługi to możliwe jest wysłanie tzw. pisma ogólnego z załącznikiem (np. skan opłaty, skan wniosku).

Pismo ogólne do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na platformie ePUAP

C9LCW1RBsBFMAAAAAElFTkSuQmCC

 

II. do dnia 06.06.2020 r. poprzez Platformę PeUP, na której udostępnione zostały usługi realizowane przez Starostwo w formie elektronicznej.

strona podmiotowa Starostwa Powiatowego w Poznaniu na platformie PeUP

strona główna platformy PeUP

 • w celu skorzystania z platformy i złożenia wniosku elektronicznego w danej sprawie należy założyć konto:
   
 • dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pośrednictwem platformy PeUP muszą być podpisane:
  - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
  lub
  - profilem zaufanym ePUAP;
   
 • maksymalny rozmiar dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami możliwy do doręczenia wynosi 5 MB;
   
 • doręczenie dokumentu elektronicznego przesłanego na konto Starostwa Powiatowego w Poznaniu za pośrednictwem platformy PeUP zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy.

III. Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do tutejszego Urzędu także na następujących informatycznych nośnikach danych:

- Pamięć przenośna typu Pendrive (USB 1.1 lub 2.0)
- Płyta CD-RW
- Płyta DVD-RW

 • dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem;

IV. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

LINKI

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-06-05 15:01
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 15:23

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z korzystaniem z elektronicznych skrzynek podawczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 346) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
          osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ochrony danych - Małgorzata Radomska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-05-25 08:12
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 10:22

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 32602
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-05 15:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 15:30