BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

 

Oferta: WK. 1110-35/09 z dnia 17 grudnia 2009r.

 

STANOWISKO: POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń dotyczących zabytków, określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrębnych z wyłączeniem spraw dotyczących:

a) prowadzenia rejestru zabytków na terenie województwa wielkopolskiego,

b) wydawania decyzji o wpisie zabytku do rejestru,

c) prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków,

d) wydawania pozwoleń na czasowy wywóz zabytku za granicę oraz zaświadczeń, że wywożone przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę,

e) wydawania pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,

f) zabytków ruchomych,

g) opiniowania projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz z zakresu uzgadniania projektów planów miejscowych obejmujących teren całej gminy określonych w art. 11 pkt 8 lit. c, art. 17 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) Prowadzenie spraw dotyczących zabytków nieruchomych, będących cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni;

3) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach,

4) Organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad  zabytkami,

5) Upowszechnianie wiedzy o zabytkach przy współpracy z Wydziałem Promocji,

6) Prowadzenie i aktualizowanie podstawowej dokumentacji zabytków,

7) Prowadzenie dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną,

8) Współpraca z innymi organami administracji publicznej.

2.  Zależność służbowa: Starosta Poznański.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1.Wykształcenie wyższe, profilowane, z zakresu historii sztuki, archeologii, architektury lub konserwatorstwa, zabytkoznawstwa;

2. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, związanej z ochroną zabytków;

3. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

4. Znajomość przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami;

5. Komunikatywność;

6. Zdolności mediacyjne;

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. Nieposzlakowana opinia.

 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.12.2009r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2009-12-17 14:28

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1378
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-01-06 14:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-29 15:10