BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

 UL. JACKOWSKIEGO 18

 60 – 509 POZNAŃ

  

Oferta: WK. 1110-1/10 z dnia 4 stycznia 2010 r.

 

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR  DS. Z ZAKRESU KONTROLI POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA

  

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1) Analiza i kontrola pozwoleń wodnoprawnych (m in. pozwoleń na wykonywanie urządzeń wodnych, pobór wód oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, piętrzenie oraz retencjonowanie wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi);

 2) Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb, zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym;

 3) Prowadzenie spraw dotyczących spółek wodnych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

 4) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w odniesieniu do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, rolniczego wykorzystania ścieków oraz na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych  ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe;

 5) Współuczestniczenie w wydawaniu pozwoleń zintegrowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

 6) Prowadzenie spraw dotyczących pozwoleń wodnoprawnych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

 2.  Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza

 3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.

 4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

   

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska, inżynierią środowiska lub naukami przyrodniczymi;

 2. Znajomość ustaw: Prawo wodne, o rybactwie śródlądowym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, Prawo ochrony środowiska praz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

 3. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

 4. Umiejętność obsługi komputera;

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1.  Wykształcenie związane z ochroną wód;

 2. Co najmniej pół roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej związanej z  ochroną środowiska.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;

 2. List motywacyjny;

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

 ul. Jackowskiego 18,

 60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.01.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-01-04 15:29
  • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-04 15:32

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2316
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-01-06 14:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 15:07