BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-5/10 z dnia 02 lutego 2010 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR ds. ochrony zabytków nieruchomych

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)      Przeprowadzanie systematycznych lustracji terenowych i kontroli obiektów zabytkowych nieruchomych (układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji architektury oraz krajobrazy kulturowe) w celu oceny stanu ich zachowania, sposobu użytkowania i eksploatacji oraz wykrycia potencjalnych zagrożeń;

2)      Przeprowadzanie lustracji i kontroli obiektów zabytkowych pod kątem zgodności z zatwierdzoną dokumentacją oraz zgodności ze sztuką budowlaną prowadzonych prac remontowo - konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i budowlanych;

3)      Ocena i weryfikacja danych prawno – własnościowych dotyczących obiektów zabytkowych;

4)      Przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawie badań i wykonywania prac konserwatorskich przy obiektach i zespołach architektonicznych, stanowiących dobro kultury i innych wynikających z przepisów prawa; przygotowywanie materiałów do wydania decyzji – nakazów konserwatorskich;

5)      Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych, projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego oraz kontrolowanie prawidłowości ich realizacji;

6)      Przygotowywanie wskazań konserwatorskich odnoszących się do sposobu utrzymywania                i użytkowania obiektów zabytkowych;

7)      Konsultacje i doradztwo udzielane właścicielom obiektów zabytkowych w sprawie ich prawidłowego użytkowania.

2.  Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału,

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem. Wyjazdy służbowe na terenie Powiatu Poznańskiego

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8,                           
 
60-821 Poznań.


WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1.       Wykształcenie wyższe, profilowane,  z zakresu historii sztuki lub ochrony dóbr kultury;

2.       Minimum trzyletni staż zawodowy, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego                    w administracji publicznej związanej z ochroną dóbr kultury;

3.       Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4.       Znajomość przepisów ustawy z dnia 23. lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5.       Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;

6.       Komunikatywność, umiejętności mediacyjne i umiejętność pracy w zespole

7.       Umiejętność obsługi komputera;

8.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

9.       Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10.   Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Prawo jazdy, kat. B;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż zawodowy;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.02.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-02-02 12:54
  • zmodyfikował: Bernard Raczkowski
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-05 10:42

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1173
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-02-23 10:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15