BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 1110-11/10 z dnia 12 lutego 2010 r.

  

STANOWISKO: PODINSPEKTOR  DS. Z ZAKRESU KONTROLI POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY POWIETRZA

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Analiza i kontrola pozwoleń wodnoprawnych (m in. pozwoleń na wykonywanie urządzeń wodnych, pobór wód oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, piętrzenie oraz retencjonowanie wód powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi);

2) Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb, zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym;

3) Prowadzenie spraw dotyczących spółek wodnych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

4) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w odniesieniu do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, rolniczego wykorzystania ścieków oraz na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych  ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe;

5) Współuczestniczenie w wydawaniu pozwoleń zintegrowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

6) Prowadzenie spraw dotyczących pozwoleń wodnoprawnych w systemie elektronicznego obiegu dokumentów.

2.  Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza
3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.
4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,                            60-509 Poznań.

 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska, inżynierią środowiska lub naukami przyrodniczymi;
2. Znajomość ustaw: Prawo wodne, o rybactwie śródlądowym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;
3. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. Umiejętność obsługi komputera;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1.  Wykształcenie związane z ochroną wód;

 2. Co najmniej pół roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej związanej    z  ochroną środowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.02.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2010-02-12 14:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-15 16:24

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2311
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-02-15 16:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-30 15:17