BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

 Oferta: WK. 1110-22/10 z dnia 27 maja 2010 r.

 

STANOWISKO: SAMODZIELNY REFERENT LUB INSPEKTOR  ds. z zakresu gospodarki

wodno-ściekowej

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA    

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

  1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)       Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w odniesieniu do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wykonanie urządzeń wodnych oraz rolnicze wykorzystanie ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

2)       Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w odniesieniu do: poboru wód powierzchniowych i podziemnych, piętrzenia oraz retencjonowania wód powierzchniowych, regulacji wód, korzystania z wód do celów energetycznych, wydobywania z wód kamienia, żwiru oraz innych materiałów, wycinania roślin z wód lub brzegu, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

3)       Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji naruszających rozwój glonów oraz na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

4)       Współuczestniczenie w wydawaniu pozwoleń zintegrowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

5)       Prowadzenie spraw dotyczących pozwoleń wodnoprawnych w systemie elektronicznego obiegu informacji.

2.  Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki wodnej i ochrony powietrza

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,                            60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie minimum średnie;

2. Minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z ochroną środowiska lub gospodarką wodno-ściekową;

3. Znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

4. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

5. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

  1. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub geologii;
  2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 07.06.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-05-27 11:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-05-31 10:40

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2065
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-05-31 10:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15