BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 1110-31/10 z dnia 28 września 2010 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR, STANOWISKO DS. LEŚNICTWA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. GEOLOGII I LEŚNICTWA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)  prowadzenie spraw dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych kompetencyjnie staroście przez ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) odnoszących się do lasów zlokalizowanych na terenie powiatu, a w tym w szczególności:

- nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli lasów zadań zawartych w uproszczonych planach urządzania lasu,

- ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających uproszczonych planów urządzania lasu, inwentaryzacji stanu lasów;

- nadzór nad znakowaniem drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- załatwianie spraw związanych z wykonywaniem uproszczonych planów urządzania lasów,

- prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,

- uznawanie lasów za ochronne lub pozbawienie ich tego charakteru.

2)  dokonywanie oceny udatności upraw założonych na gruntach rolnych, zalesionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.) w odniesieniu do terenu powiatu poznańskiego;

3) prowadzenie spraw związanych z comiesięcznymi wypłatami ekwiwalentu pieniężnego za przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej - art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 ze zm.).

2.  Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. geologii i leśnictwa

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub leśnictwa;

2.Znajomość przepisów ustaw: o lasach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw;

3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

4. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIE KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: rozpoznawanie gatunków drzew.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 8.10.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Bernard Raczkowski
    data publikacji: 2010-09-28 11:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 14:50

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2638
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-09-28 14:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-11 15:27