BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.16.2011 z dnia 1 lipca 2011 r.

 

STANOWISKO: podinspektor,
 

stanowisko ds. pól elektromagnetycznych, gospodarki odpadami i tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICTWA  I LEŚNICTWA, REFERAT

DS. GOSPODARKI ODPADAMI I ŚRODOWISKA

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz 150 ze zm.);
 2. prowadzenie spraw dotyczących odpadów, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.), a w tym w szczególności:

  - wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

  - zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

  - przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi,

  - wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  - wydawanie zezwoleń na zbieranie i transport odpadów,

  - zobowiązanie, w przypadkach szczególnych, do zatwierdzenia programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi podmiotów, na których ten obowiązek nie ciąży z mocy przepisów,

  - wstrzymywanie działalności wytwórców, którzy naruszają przepisy ustawy o odpadach i nie wykonują obowiązków nałożonych przez starostę,

  - zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska,

  - wydawanie zgody na zamknięcie składowiska,

  - prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania i zbierania odpadów,

  - przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami,
   
 3. wydawanie na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opinii o podmiotach zamierzających zagospodarowywać odpady sprowadzane z zagranicy na podstawie ustawy  z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 859 ze zm.);
 4. prowadzenie spraw z zakresu tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
 5. współuczestniczenie w wydawaniu pozwoleń zintegrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;
   

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki odpadami i środowiska.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe związane z ochroną środowiska, naukami przyrodniczymi;
 2. Znajomość ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie: przepisów ogólnych, wydawania pozwoleń, zgłaszania instalacji, tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, przeglądów ekologicznych, odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz zagadnień wymienionych w opisie stanowiska oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia.
   

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.07.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-07-01 14:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-04 11:59

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2695
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-04 11:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15