BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w Starostwie Powiatowym w Poznaniu utworzono punkt potwierdzania, przedłużania ważności i unieważnienia profilu zaufanego.

Zgoda Ministra MSWiA na realizację przez Starostę Poznańskiego zadań punktu potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP

Szczegółowe zasady dotyczące wydawania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego oraz rozporządzenia zmieniające ww. Rozporządzenie.

 

Miejsce potwierdzania:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

Punkt Informacyjny
parter - przy głównym wejściu
tel. 61 8410 - 500,  61 8410 - 745 lub 61 8410 - 768

w godzinach:

poniedziałki – 9:00 - 16:30
wtorek - piątek – 8:00 - 15:00

Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Profil Zaufany służy do podpisywania dokumentów elektronicznych w ramach usług oferowanych w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub w innym systemie zintegrowanym z ePUAP oraz pozwala logować się do platform oferujących usługi publiczne.

Logo profilu zaufanego

Logo profilu zaufanego

 

W celu uzyskania Profilu Zaufanego należy:

1. Utworzyć swoje konto w Systemie PZ (Profil Zaufany) dostępnym na stronie https://pz.gov.pl. W wyniku rejestracji zostaje założony Profil Użytkownika, który należy potwierdzić w Punkcie Potwierdzającym.
Potwierdzenia dokonuje się na podstawie wniosku o potwierdzenie Profilu. W momencie rejestracji zostaje wygenerowany automatycznie jeden wniosek o potwierdzenie Profilu, który przez 30 dni od dnia rejestracji, oczekuje w Systemie PZ na potwierdzenie. Jeśli w ciągu 30 dni Profil nie zostanie potwierdzony, wniosek jest automatycznie usuwany z Systemu.
Aby złożyć ponownie wniosek o Profil Zaufany, należy zalogować się na uprzednio założone konto i z jego poziomu samodzielnie złożyć kolejny wniosek. Nowe wnioski o potwierdzenie Profilu każdorazowo przechowywane są w Systemie PZ przez 30 dni.

2. Udać się z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem) do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Informacje na temat funkcjonowania Systemu Profil Zaufany dostępne są na stronie https://pz.gov.pl/pz/help.
Szczegółowa instrukcja użytkownika Systemu Profil Zaufany znajduje się na ww. stronie w zakładce – Pomoc.

UWAGA!

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Starostwie Powiatowym w Poznaniu jest Punktem utworzonym w podmiocie realizującym zadania publiczne, w którym dokonuje się potwierdzeń Profili, które zostały zarejestrowane w Systemie PZ (https://pz.gov.pl).

Jeżeli Profil Zaufany został potwierdzony w podmiocie niepublicznym, np. w trybie online, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banku, taki Profil nie wymaga już potwierdzenia w podmiocie publicznym, jakim jest Punkt Potwierdzający Profil Zaufany w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-09-11 15:06
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-22 08:50

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z potwierdzeniem i posługiwaniem się Profilem Zaufanym ePUAP, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
          osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ochrony danych - Małgorzata Radomska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-05-25 08:06
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 10:12

drukuj całą stronę

Banery