BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.47.2014 z dnia 14.07.2014 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Realizacja zadań w zakresie spraw obywatelskich:

1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

3) wypowiadanie się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszenia oraz przystąpienia do postępowania sądowego jako zainteresowany;

4) występowanie do władz stowarzyszeń o zaprzestanie działalności niezgodnej z prawem lub postanowieniami statutu;

5) występowanie do sądu z wnioskiem o:

 1. stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem,
  w jakim fundacja została ustanowiona,
 2.  uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy w przypadkach określonych w ustawie,
 3. o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego w przypadkach określonych w ustawie,
 4. likwidację fundacji w przypadkach określonych w ustawie.

6) wyznaczenie terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji, a także żądaniem dokonania zmiany zarządu fundacji, w przypadkach określonych w ustawie

2. Zależność służbowa: Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum trzyletni staż pracy;
 3. Dobra znajomość przepisów: KPA, KPC, ustawy: Prawo o stowarzyszeniach,
  o sporcie, o fundacjach;
 4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane ukończone studia na kierunku: prawo, administracja;
 2. Preferowany staż pracy w administracji samorządowej, rządowej lub sądownictwie;
 3. Umiejętność organizacji pracy;
 4. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
 5. Umiejętności interpersonalne;
 6. Wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24.07.2014 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2014-07-14 13:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-14 13:55

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2370
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-07-14 13:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-12 12:41