BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.7.2015 z dnia 4.02.2015 r.

STANOWISKO: REFERENT
 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU, REFERAT REJESTRACJI POJAZDÓW,

FILIA W STĘSZEWIE

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Przyjmowanie wniosków w zakresie rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdu, wyrejestrowywania pojazdu, zgłoszeń sprzedaży pojazdu, zawiadomień o zmianach w dowodzie rejestracyjnym;
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych;
 3. Wydawanie dowodów rejestracyjnych;
 4. Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów;
 5. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

2. Zależność służbowa: Kierownik Filii w Stęszewie.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Bezpośredni kontakt z klientem.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, ul. Poznańska 20.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 3. Minimum dwuletni staż pracy;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 2. Biegła znajomość obsługi komputera;
 3. Wysoka kultura osobista;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Odporność na stres;
 6. Komunikatywność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.02.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-02-04
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2015-02-04 14:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-04 14:25

drukuj całą stronę

Banery