BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.9.2015 z dnia 23.02.2015 r.

 

STANOWISKO:  DYREKTOR WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMOTNÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Dyrektor Wydziału ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie Wydziału,  a w szczególności za realizację zadań z zakresu:

1) opracowywania projektów planów w zakresie zadań inwestycyjnych,

2) kompleksowego przygotowywania procesów inwestycyjnych w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowaniem wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwaniem decyzji pozwolenia na budowę  oraz kompletowaniem dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Powiatu,

3) nadzorowania i koordynowania realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych,

4) przygotowywania propozycji ewentualnych zmian w planach zadań inwestycyjnych

5) opracowywania okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,

6) inicjowania i koordynowania inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu finansowania,

7) pełnienia funkcji inwestora bezpośredniego

8) sprawdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wykonanych w oparciu o zaakceptowane przez Zarząd Powiatu w Poznaniu, koncepcje architektoniczno-budowlane,

9) sporządzania kosztorysów inwestorskich,

10) przekazywania do użytkowania wykonanych obiektów inwestycyjnych na rzecz właściwego podmiotu zarządzającego obiektem,

11) opiniowania celowości i koordynowanie inicjowanych przez mieszkańców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych częściowo ze środków budżetu Powiatu.

2. Zależność służbowa: Wicestarosta Poznański.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy (w tym dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 3 lat o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku);
 3. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
 4. Znajomość przepisów z zakresu procesów inwestycyjnych;
 5. Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej,
 6. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym , ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie postępowań przetargowych związanych z budownictwem,
 7. Wiedza z zakresu zarządzania, umiejętność zarządzania personelem, szybkiej i efektywnej pracy pod wpływem stresu, umiejętność negocjacji;
 8. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. Nieposzlakowana opinia;
 12. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Prawo jazdy kat. B;
 2. Udział sporządzaniu budowlanych dokumentacji projektowych;
 3. Udział w realizacji inwestycji;
 4. Uprawnienia budowlane.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 6.03.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-02-23
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2015-02-24 07:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-24 07:45

drukuj całą stronę

Banery