BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.16.2015 z dnia 16.04.2015 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ EDUKACJI

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Nadzór nad procedurą sprawozdawczości SIO ze szkół i placówek oraz wykonywanie czynności związanych ze sprawozdawczością w tym zakresie z ramienia organu prowadzącego;
 2. Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w procesie rekrutacji uczniów;
 3. Współpraca z WUP, PUP, z uczelniami wyższymi w zakresie monitorowania bezrobocia wśród absolwentów, analizy i sprawozdawczość w tym zakresie;
 4. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakresie sprawozdawczości i spraw bieżących (np. „Wyprawka szkolna”, przewidywana liczba awansów zawodowych, odprawy emerytalne, dożywianie, konkursy itp.), monitorowanie strony internetowej i przekazywanie pozyskanych informacji dyrektorom szkół i placówek;
 5. Bieżący kontakt ze szkołami i placówkami, przekazywanie dyrektorom szkół i placówek informacji o szkoleniach, konkursach, itp.;
 6. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Edukacji.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,    60-509 Poznań;

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy
  o systemie informacji oświatowej;
 3. Umiejętność redagowania tekstów;
 4. Zdolności analityczne;
 5. Umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office);
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 2. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 5. Komunikatywność;
 6. Odporność na stres;
 7. Umiejętność pracy w zespole;
 8. Wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27.04.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-04-16
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2015-04-17 07:57
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-16 14:44

drukuj całą stronę

Banery