BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.20.2015 z dnia 5.05.2015 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
  1. zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
  2. przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu,
  3. przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. opiniowanie projektów organizacji ruchu na publicznych drogach krajowych i wojewódzkich w zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi,
  5. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
  6. opiniowanie geometrii drogi,
  7. uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
  8. opiniowanie projektów realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  9. współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
  10. współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej.
 3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu; częste wyjazdy służbowe na terenie powiatu poznańskiego.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 3. Dobra znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
 4. Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office;
 5. Prawo jazdy kategorii B;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe techniczne, kierunek: budownictwo, transport;
 2. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania ruchem;
 3. Doświadczenie w pracy, w tym w zakresie inżynierii ruchu, administracji publicznej;
 4. Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego;
 5. Znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729);
 6. Znajomość przepisów rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.);
 7. Bardzo dobra organizacja pracy;
 8. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 9. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.05.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-05-05
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2015-05-07 07:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-07 07:59

drukuj całą stronę

Banery