BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.23.2015 z dnia 16.06.2015 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie procedury związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę,
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
 3. Wydawanie zaświadczeń,
 4. Udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i procedurach stosowanych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
 5. Współpraca z ewidencją wydziałową, udzielanie odpowiedzi na wnioski z Rejestru udostępniania dokumentacji,
 6. Prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów,
 7. Realizacja wniosków o udostępnianie danych,
 8. Wykonywanie innych prac administracyjnych.

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum trzyletni staż pracy w administracji publicznej;
 3. Znajomość ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 5. Umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 6. Dobra organizacja pracy;
 7. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 8. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. Nieposzlakowana opinia;
 12. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: budownictwo lub gospodarka przestrzenna;
 2. Znajomość systemu elektronicznego obiegu akt;
 3. Skrupulatność, komunikatywność;
 4. Umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 26.06.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-06-16
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2015-06-17 12:42
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-16 12:26

drukuj całą stronę

Banery