BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.37.2015 z dnia 8 września 2015 r.

 

STANOWISKO: GEODETA POWIATOWY

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: GEODETA POWIATOWY

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Do zadań geodety powiatowego należą zadania organu administracji geodezyjnej  i kartograficznej, określone w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonywane przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 

2. Zależność służbowa: Starosta Poznański.

 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze 0,2 etatu. Obowiązek świadczenia pracy od poniedziałku do piątku.

 

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

1) Wykształcenie wyższe, kierunek geodezyjny;

2) Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.);

3) Minimum dwuletni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;

4) Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office);

5) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) Korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

8) Nieposzlakowana opinia;

9) Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.);
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie: o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 18.09. 2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2015-09-09 07:58
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-15 14:42

drukuj całą stronę

Banery