BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.41.2015 z dnia 20.10.2015 r.

 

STANOWISKO: REFERENT

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ FINANSÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków Powiatu Poznańskiego;
 2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa;
 3. Windykacja należności.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Finansów.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę na zastępstwo.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum dwuletni staż pracy;
 3. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 4. Znajomość ustaw o rachunkowości i o finansach publicznych;
 5. Znajomość procedur związanych z egzekucją należności cywilno-prawnych;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Wykształcenie o profilu ekonomicznym;
 2. Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego;
 3. Doświadczenie zawodowe (w tym staż absolwencki) w wydziale finansowym jednostek budżetowych;
 4. Rzetelność, dokładność;
 5. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.10.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2015-10-20 13:21
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 13:21

drukuj całą stronę

Banery