BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.43.2015 z dnia 30.10.2015 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

REFERAT SEKRETARIAT

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1. Obsługa  interesantów wydziału miedzy innymi w zakresie:

   a. udzielania informacji z zakresu spraw prowadzonych w zespole,

   b. wydawania druków,

   c. przyjmowania wniosków o wydanie orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej, odpisów, odwołań oraz innej korespondencji,

   d. ustalania indywidualnych terminów rozpatrzenia wniosku,

   e. wydawania legitymacji, kart parkingowych, odpisów;

2. Wprowadzanie wniosków do PRON i EKSMON;

3. Przygotowywanie korespondencji z wnioskodawcami oraz wokand spraw;

4. Nadzór nad terminowością braków formalnych;

5. Wykonywanie innych poleceń przełożonego. 

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 4. Umiejętność biegłej obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
 2. Wysoka kultura osobista;
 3. Umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 
09.11.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2015-10-30
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2015-10-30 11:42
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-30 11:47

drukuj całą stronę

Banery