BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60 – 509 POZNAŃ

Oferta: WK. 210.48.2015 z dnia 10.12.2015 r.

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA, REFERAT DS. GOSPODARKI ODPADAMI I ŚRODOWISKA


OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:
1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
1. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko – na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym w szczególności instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;
2. Prowadzenie spraw dotyczących odpadów, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawę Prawo ochrony środowiska,
a w tym w szczególności:
- wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
- wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
- wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
- przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami,
- wydawanie decyzji nakładających obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków;
3. Wydawanie na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opinii o podmiotach zamierzających zagospodarowywać odpady sprowadzane z zagranicy na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
4. Prowadzenie spraw dotyczących odpadów wydobywczych, które kompetencyjnie przypisane są staroście przez ustawę z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych;
5. Przekazywanie, zgodnie z warunkami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacji o uzyskaniu przez przedsiębiorcę uprawnień wynikających z zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami lub ich cofnięciu albo wygaśnięciu;
6. Współuczestniczenie w wydawaniu pozwoleń zintegrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska;
7. Opiniowanie w zakresie ochrony środowiska projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
8. Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i opiniowaniem programów ochrony środowiska w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2.Zależność służbowa: Kierownik Referatu ds. gospodarki odpadami i środowiska.

3.Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę na czas określony tj. do 15.05.2016r.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.


Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1. Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, chemii lub nauk przyrodniczych;
2. Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach;
3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
4. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Nieposzlakowana opinia;
8. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
Doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań
Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.12.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
    data wytworzenia: 2015-12-10
  • opublikował: Agata Poprawa
    data publikacji: 2015-12-10 13:44
  • zmodyfikował: Agata Poprawa
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-10 15:10

drukuj całą stronę

Banery