BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.49.2015 z dnia 18.12.2015 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. obsługa formalnoprawna prowadzonych inwestycji,
 2. przygotowanie materiałów do przetargów, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 3. bieżące rozliczanie inwestycji,
 4. współpraca z innymi wydziałami starostwa powiatowego przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe budowlane;
 2. Minimum trzyletni staż pracy;
 3. Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 4. Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 5. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office), program do kosztorysowania robót budowlanych;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia;
 9. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. praktyka przy przygotowywaniu lub prowadzeniu (kierowanie, nadzór) inwestycji budowlanych,
 2. praktyczna umiejętność kalkulowania inwestycji,
 3. znajomość obsługi programów komputerowych do projektowania (autocad, archicad),
 4. doświadczenie zawodowe w branży budowlanej lub w instytucjach publicznych w działach związanych z inwestycjami,
 5. posiadanie prawa jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 30.12.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2015-12-18 10:59
 • zmodyfikował: Bernard Raczkowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-18 11:34

drukuj całą stronę

Banery