BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

POWIATOWA RADA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Kontakt

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Osoby do kontaktu:
Tomasz Skupio – Przewodniczący Rady
tel.: 509 359 919, 61 8410 740
email: pozytek@powiat.poznan.p

Beata Depczyńska – Zastępca Przewodniczącego Rady
tel.: 606 341 499
email: pozytek@powiat.poznan.pl

Małgorzata Halber – Sekretarz Rady
tel.: 666 848 607
email: pozytek@powiat.poznan.pl

*  *  *

Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (...link do strony)

Uchwała w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim (...link do uchwały)

- wersja dla czytnika ekranu

Uchwała w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim (...link do uchwały)

- wersja dla czytnika ekranu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-03-31 11:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 08:17

 

Zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w przypadku zgłoszenia się do pracy w Radzie więcej niż 8 przedstawicieli Organizacji, odbędzie się Zebranie Wyborcze.

W załączniku zamieszczamy listy zgłoszonych kandydatów do PRDPP.

Wyboru przedstawicieli Organizacji do Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują upoważnieni przedstawiciele Organizacji, zwani dalej Delegatami, podczas Zebrania Wyborczego przedstawicieli Organizacji z Powiatu, przy czym:
a) każda Organizacja z terenu Powiatu może zgłosić jednego Delegata do oddania głosu w jej imieniu;
b) Delegatem może być członek zarządu Organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez zarząd Organizacji lub inne właściwe statutowe władze, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady;
c) zgłoszenie Delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.

Wyboru do Rady dokonują Delegaci przybyli na Zebranie Wyborcze. Przed rozpoczęciem Zebrania Wyborczego pracownicy wskazani przez Starostę Poznańskiego dokonują rejestracji przybyłych delegatów sprawdzając prawidłowość upoważnień.

Zebranie Wyborcze odbędzie się 13.05.2019 r. o godzinie 16:30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro).  


 

Nabór do PRDPP przedłużony

W związku ze głoszeniem się w pierwszym terminie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który upłynął 22 marca 2019 r. siedmiu osób (konieczne było minimum osiem zgłoszeń) do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim II kadencji, Starosta Poznański Jan Grabkowski przedłużył nabór do składu PRDPP o 30 dni.

 

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 8 kandydatów, Starosta Poznański przedłuża nabór kandydatów o kolejne 30 dni. Kandydatury do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji można zatem składać do 23 kwietnia 2019 r. poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub składając ją osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pokój 002). Decyduje data wpływu do urzędu. Wzór karty zgłoszenia kandydata załączamy poniżej. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

Zgłoszenia mogą składać Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie powiatu poznańskiego, z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim.

 

Aktualność utrzymuje dotychczas zgłoszonych 7 kandydatów w pierwszym terminie naboru do 22 marca 2019 r. Nie muszą być oni zgłaszani ponownie.

 

Karta zgłoszenia kandydata, upoważnienie, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, charakterystyka pracy członka PRDPP oraz wymagania i harmonogram procedowania nad zgłoszeniami kandydatów pozostaje taki sam jak w poniższych załącznikach.

Listy zgłoszonych kandydatów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Termin Zebrania Wyborczego zostanie określony niezwłocznie po zakończeniu naboru kandydatów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Gospodarek
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2019-03-26 13:52

 

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej Organizacjami), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu poznańskiego, z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim, do zgłaszania kandydatur do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.

Ww. Rada składa się z 16 członków w tym ośmiu przedstawicieli Organizacji.

Zgłoszenia kandydatów Organizacje mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub składając ją osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pokój 002). Decyduje data wpływu do urzędu. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik nr 1 do poniższego Ogłoszenia. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

Szczegóły naboru znajdują się w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, które jest zamieszczone poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Gospodarek
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2019-03-01 14:18

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 1. Tomasz Skupio – Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Przewodniczący Rady
 2. Beata Depczyńska – Przedstawicielka Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, Luboń) – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Małgorzata Halber – Radna Powiatu Poznańskiego – Sekretarz Rady
 4. Iwona Janicka – Przedstawicielka Organizacji Pozarządowych (Fundacja Aktywności Lokalnej, Puszczykowo)
 5. Aleksandra Mazurek – Przedstawicielka Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska w Europie, Pobiedziska)
 6. Władysław Harasimowicz – Przedstawicielka Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Progres, Komorniki)
 7. Tomasz Łęcki – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych (Stowarzyszenie Dzieje, Murowana Goślina)
 8. Gniewko Niedbała – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych (Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie)
 9. Stanisław Smektała – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych (Klub Tenisa Stołowego „Net”, Mielno w gminie Czerwonak)
 10. Tomisław Stefaniak – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych (Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Mosina)
 11. Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego
 12. Marek Lis – Radny Powiatu Poznańskiego
 13. Tomasz Jerzy Pawłowski – Radny Powiatu Poznańskiego
 14. Elżbieta Tonder – Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 15. Roma Czysz – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 16. Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-04-01 09:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 08:19

Zakończył się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, w przypadku zgłoszenia się do pracy w Radzie więcej niż 8 przedstawicieli Organizacji, odbędzie się Zebranie Wyborcze.

Wyboru przedstawicieli Organizacji do Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują upoważnieni przedstawiciele Organizacji, zwani dalej Delegatami, podczas Zebrania Wyborczego przedstawicieli Organizacji z Powiatu, przy czym:

a)  każda Organizacja z terenu Powiatu może zgłosić jednego Delegata do oddania głosu w jej imieniu;

b) Delegatem może być członek zarządu Organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez zarząd Organizacji lub inne właściwe statutowe władze, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady;

c) zgłoszenie Delegata do oddania głosu winno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.

Wyboru do Rady dokonują Delegaci przybyli na Zebranie Wyborcze. Przed rozpoczęciem Zebrania Wyborczego pracownicy wskazani przez Starostę Poznańskiego dokonują rejestracji przybyłych delegatów sprawdzając prawidłowość upoważnień.

Zebranie Wyborcze odbędzie się 2 lutego 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Upoważnienie do reprezentowania Organizacji załączamy poniżej (upoważnienia, które dotarły już do Starostwa Powiatowego w Poznaniu będą brane pod uwagę).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-01-15 14:23

 

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwane dalej Organizacjami), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu poznańskiego, z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim, do zgłaszania kandydatur do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim.

Ww. Rada składa się z 16 członków w tym ośmiu przedstawicieli Organizacji.

Zgłoszenia kandydatów Organizacje mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2016 roku do godziny 11.00 poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub składając ją osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pokój 002). Decyduje data wpływu do urzędu. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi Załącznik nr 1 do poniższego Ogłoszenia. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

Szczegóły naboru znajdują się w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, które jest zamieszczone poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-12-15 14:30

Pliki PDF    w wersji dla czytnika ekranu.

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3438
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-04-08 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-05 15:27