BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.28.2016 z dnia 27.04.2016 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

 

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań powiatu w obszarze pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i nieodpłatnej pomocy prawnej;
 2. Przygotowywanie i realizacja procedury konkursowej dotyczącej prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej);
 3. Wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 4. Rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań – merytoryczna ich ocena, kontrola zgodności wykonania zadania z umową dotacji, sprawdzanie poprawności rachunkowej, zatwierdzanie sprawozdań;
 5. Wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk społecznych, prawa lub ekonomii społecznej;
 2. Znajomość przepisów następujących ustaw: 
  - o pomocy społecznej,
  - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - o finansach publicznych;
 3. Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office);
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Obywatelstwo polskie.            

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej;
 2. Umiejętność organizacji pracy własnej;
 3. Kreatywność;
 4. Komunikatywność;
 5. Znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego);
 6. Umiejętność redagowania pism oraz korespondencji urzędowej;
 7. Wysoka kultura osobista;
 8. Odporność na stres.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 9.05.2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2016-04-27 09:56
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-28 12:40

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1815
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2016-04-28 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00