BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.34.2016 z dnia 20.05.2016r.

 

STANOWISKO: INFORMATYK

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INFORMATYKI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Obsługa Help-Desk;
 2. Konfiguracja stacji roboczych, drukarek sieciowych, urządzeń wielofunkcyjnych;
 3. Bieżąca inwentaryzacja sprzętu IT i oprogramowania;
 4. Wdrażanie i testowanie nowych aplikacji;
 5. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej istniejących oraz wdrażanych systemów;
 6. Naprawa stacji roboczych (wymiana uszkodzonych podzespołów);
 7. Przygotowywanie sprzętu teleinformatycznego do utylizacji;
 8. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu komputerowego
  i oprogramowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
 9. Nadzór nad realizacją umów dot. usług informatycznych z firmami zewnętrznymi;
 10. Bieżący udział w pracy Wydziału.  

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Informatyki.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunek: informatyka, telekomunikacja;
 2. Dobra znajomość systemu operacyjnego Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2;
 3. Dobra znajomość narzędzi: ipconfig, ping, tracert, arp, router, nslookup, telnet;
 4. Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych: model TCP IP, routing, NAT/PAT, Firewall;
 5. Podstawowa znajomość pracy w środowisku domeny Active Directory;
 6. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego LINUX;
 7. Podstawowa znajomość konfigurowania drukarek lokalnych i sieciowych;
 8. Podstawowa znajomość licencjonowania oprogramowania;
 9. Podstawowa znajomość działania usług: DNS, DHCP;
 10. Podstawowa wiedza nt. protokołów: http, smtp, pop3, imap, ftp, icmp, ssh, arp;
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 12. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. Nieposzlakowana opinia;
 14. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 2. Umiejętność analitycznego myślenia, kojarzenia faktów i zdarzeń;
 3. Pracowitość i zaangażowanie;
 4. Znajomość systemu operacyjnego Windows 10;
 5. Znajomość środowisk baz danych MS SQL, PosrgreSQL, MySQL;
 6. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej napisanej w języku angielskim;
 7. Umiejętność tworzenia dokumentacji informatycznej (instrukcje, procedury, schematy itp.);
 8. Umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole;
 9. Umiejętność szkolenia i przekazywania wiedzy;
 10. Znajomość ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j. t. Dz.U.2014 poz.1114);
 11. Znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
  do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004 nr 100 poz. 1024).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

 

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 03.06.2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej ( przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego ) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  ( przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2016-05-20 12:25
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 12:28

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1199
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2016-05-20 12:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15