BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.35.2016 z dnia 13.06.2016 r.

 

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Planowanie kosztów funkcjonowania Starostwa w szczególności środków na dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzane ścieki;
 2. Planowanie środków na dozór osób i mienia;
 3. Planowanie środków na wywóz nieczystości stałych;
 4. Planowanie środków na obsługę techniczno-serwisową;
 5. Planowanie środków na przeglądy okresowe;
 6. Planowanie środków wynikających z przepisów BHP i PPOŻ;
 7. Bieżące analizowanie budżetu;
 8. Udział w komisjach przetargowych na dozór, serwis urządzeń, przeglądy okresowe;
 9. Prowadzenie rejestru umów w zakresie prowadzonych spraw;
 10. W ramach administrowania obiektem dbanie o:
  - właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz realizację zadań związanych z bezpieczeństwem pożarowym,
  - zlecanie okresowych przeglądów;
 11. Usuwanie awarii;
 12. Zapewnienie obsługi technicznej Starostwa;
 13. Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokonywanie wpisów;
 14. Prowadzenie wynajmu sal konferencyjnych w budynku Starostwa przy ul. Jackowskiego 18;
 15. Rozliczanie faktur za użytkowanie lokali, dostawę mediów, odprowadzanie ścieków, konserwację urządzeń, przeglądy okresowe;
 16. Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracyjnego.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Znajomość przepisów następujących ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz instrukcji kancelaryjnej, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.);
 3. Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej;
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 5. Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 6. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 7. Wysoka kultura osobista;
 8. Samodzielność, kreatywność;
 9. Umiejętność pracy w zespole;
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 11. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 12. Nieposzlakowana opinia;
 13. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.06.2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty. Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2016-06-13 12:40
 • zmodyfikował: Agata Poprawa
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-13 12:42

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2119
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2016-06-13 12:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15